Kategorie
Blog - Uczniostwo

Imiona Boga

Każde z imion użytych w odniesieniu do Boga opisują inny aspekt Jego charakteru:

El, ELOAH: Bóg „mocny, silny, zaszczytny” (1 Księga Mojżeszowa 7.1; Księga Izajasza 9.6)- etymologicznie El pojawia się w odniesieniu do „mocy” jak w słowach: „Mam moc” (1 Księga Mojżeszowa 31.29). El odwołuje się także do innych cech, takich jak jedność (4 Księga Mojżeszowa 23.19), zazdrość (5 Księga Mojżeszowa 5.9) i współczucie (Księga Nehemiasza 9.31), ale rdzeń całej koncepcji mocy pozostaje.

ELOHIM: Bóg „Stwórca, Wszechmocny i Potężny” (1 Księga Mojżeszowa 17.7; Księga Jeremiasza 31.33)- liczba mnoga formy Eloah podkreśla doktrynę Trójcy. Począwszy od pierwszych zdań w Biblii, ponadnaturalna moc Boża jest dowodem na to, że Bóg (Elohim) swoim słowem stworzył świat (1 Księga Mojżeszowa 1.1).

EL SHADAJ: „Bóg wszechmocny”, „Mocarz Jakuba” (1 Księga Mojżeszowa 49.24; Psalm 132.2, 5)- mówi o Bożej mocy nad wszystkim.

ADONAJ: „Pan” (1 Księga Mojżeszowa 15.2; Księga Sędziów 6.15)- używane w miejscu YHWH (JAHWE), które było uznawane przez Żydów za zbyt święte by mogło być używane przez grzesznych ludzi. W Starym Testamencie, imię Jahwe częściej używane było w odniesieniu do Bożego postępowania z ludem Bożym, natomiast Adonaj w odniesieniu do Bożego działania względem pogan.

JAHWE: „PAN” (5 Księga Mojżeszowa 6.4; Księga Daniela 9.14)- mówiąc dokładnie, jedyna właściwa nazwa dla Boga. Pierwszy raz imię to zostało użyte przez Mojżesza „JESTEM który JESTEM” (2 Księga Mojżeszowa 3.14). Imię to wskazuje na bardzo osobiste przebywanie Boga. Jahwe jest obecny, dostępny, bliski tym, którzy wołają o jego pomoc (Psalm 107.13), przebaczenie (Psalm 25.11) i prowadzenie (Psalm 31.3).

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Pokora i pycha

Zachęcamy Cię do przeczytania tego tekstu i pozwolenia, aby wchłonęło się to w Twojego ducha… Zmień MNIE, o PANIE ❤️🔥

Pycha może zdegradować najwyższych aniołów do diabłów, a POKORA może podnieść upadłe ciało i krew do tronów aniołów. Oto ostateczny plan BOGA, który podnosi Nowe Stworzenie z upadłego królestwa aniołów: w tym celu staje ono w stanie wojny między ogniem i pychą upadłych aniołów a POKORĄ BARANKA BOŻEGO, aby ostatnia trąba mogła oznajmić wielką prawdą poprzez głębię wieczności: że zło nie może mieć innego początku jak pycha i nie może mieć innego końca jak POKORA.
Prawda jest taka: Pycha może w tobie umrzeć lub nic co z Nieba nie może w tobie żyć. Pod sztandarem Prawdy ODDAJ SIĘ CICHEMU I POKORNEMU DUCHOWI ŚWIĘTEMU JEZUSA. POKORA musi zasiać ziarno, inaczej nie będzie żniwa w Niebie.

Nie myśl, że pycha to tylko niewłaściwe usposobienie, ani że POKORA to tylko przyzwoita cnota: albowiem jedno jest śmiercią, a drugie jest życiem; jedno to całe piekło, drugie to całe Niebo. Ile masz w sobie pychy, tyle masz w sobie żyjących upadłych aniołów; ile masz w sobie prawdziwej pokory, tyle masz w sobie BARANKA BOŻEGO. Gdybyś mógł zobaczyć, co każde poruszenie pychy robi z twoją duszą, błagałbyś wszystko, co napotkasz, aby wyrwało ci tę żmiję, choćby za cenę utraty ręki lub oka. Gdybyś mógł zobaczyć, jaka słodka, Boska, przemieniająca Moc tkwi w pokorze, jak usuwa truciznę z twojej natury i czyni miejsce, aby DUCH BOŻY mógł w tobie zamieszkać, wolałbyś raczej być podnóżkiem całego świata niż chcieć pychy choćby w najmniejszym stopniu.

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Walka duchowa i burzenie warowni | Pastorzy Miron i Maria Wojnowscy

Walka duchowa i burzenie warowni! | Pastorzy Miron i Maria Wojnowscy
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/804573515

Walka duchowa – nasz oręż nie jest cielesny!

W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy.
Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła.
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.
Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się.
Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości;
I obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju.
A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego.
Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże;
We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych;

Efezjan 6:10-18

Burzenie warowni – błędnych przekonań w naszych umysłach

Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała;
(Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych); Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi

2 Koryntian 10:3-5
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Chrzest Wodny – Lekcje Życia – 5 | Pastor Godwill Ogbolu

Chrzest wodny

Chrzest Wodny - Lekcje Życia Chrześcijańskiego - 5 | Pastor Godwill Ogbolu
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/652877749
Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

5 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy piątą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, czym jest chrzest w wodzie, dlaczego chrztowi praktykowanemu przez pierwszy Kościół towarzyszyła Boża Moc, oraz co to oznacza dla Ciebie.

Jeżeli wahasz się, czy przyjąć chrzest wodny – zachęcam Cię, abyś przyjął chrzest, który jest nie tylko symbolem, ale powoduje realne zmiany w rzeczywistości duchowej, zapewniając oczyszczenie sumienia, oraz będąc świadectwem dla Boga, ludzi, oraz przeciwnika, że zamierzasz podążać za Jezusem Chrystusem do końca życia, jesteś Nowym Stworzeniem, całkowicie odłączonym od starego życia i systemu tego świata.
Hallelujah!

Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.

Mateusza 28:18-20 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ewangelia w/g św. Marka – audiobook – UBG

Ewangelia w/g św Marka audiobook - mp3 do słuchania - UBG
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/791275711

Ewangelia Marka – audiobook „biegnący ze Światłem w ciemności”

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Ewangelii według świętego Marka – audiobook. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności. Czyta Elżbieta Kilar.

Ewangelia według świętego Marka – Jezus jako sługa

Ewangelia Marka, druga księga Nowego Testamentu, charakteryzuje się wyjątkowym stylem, tematyką i naciskiem na człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Marek opisuje Jezusa Chrystusa jako sługę. Marek pisał głównie o tym, co Jezus czynił. Styl Ewangelii przypomina trochę szybkie notatki podyktowane przez Piotra, a Piotr był człowiekiem akcji, działania.

Pamiętajmy, że Marek był sekretarzem Piotra, a jego Ewangelia została przetłumaczona z języka aramejskiego. Gdyby z Ewangelii Mateusza usunąć długie wypowiedzi i rozmowy, okazałoby się że Ewangelia Marka jest dłuższa od niej, ale skupiona jest na raportowaniu wydarzeń, jest zapisem pamięci naocznych świadków: imiona, czas, liczby, lokacje.

Najważniejsze cechy Ewangelii św. Marka:

1. Zwięzłość i tempo: Ewangelia Marka jest najkrótszą z czterech Ewangelii, napisaną szybkim i zwięzłym stylem. Marek często używa terminu „natychmiast”, sugerując poczucie pilności i natychmiastowości w życiu i służbie Jezusa.

2. Koncentracja na działaniach: Ewangelia Marka charakteryzuje się naciskiem na czyny. Jezus jest przedstawiany w działaniu, czyniący cuda, uzdrawiający chorych i wypędzający demony.

3. Nacisk na człowieczeństwo Jezusa: Marek przedstawia Jezusa jako w pełni ludzkiego, z emocjami i uczuciami. Przykład można zobaczyć w Ewangelii Marka 14:33-36, gdzie Jezus odczuwa głęboki smutek i udrękę w ogrodzie Getsemane przed ukrzyżowaniem.

4. Tajemnica mesjańska: odnosi się do kilku fragmentów, w których Jezus instruuje swoich uczniów, aby nie ujawniali jego prawdziwej tożsamości jako Mesjasza. Na przykład w Ewangelii Marka 8:29-30 Piotr rozpoznaje Jezusa jako Chrystusa, ale Jezus natychmiast prosi uczniów, aby nikomu o nim nie mówili.

5. Koszt uczniostwa: Ewangelia Marka podkreśla koszt uczniostwa i przedstawia cierpienie Jezusa jako integralną część Jego misji. Podkreśla to Ewangelia Marka 8:34: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”.

Podsumowując, Ewangelia Marka charakteryzuje się wyjątkowym połączeniem tempa, skupienia na akcji, nacisku na człowieczeństwo i cierpienie Jezusa, które przyczyniają się do jej wyrazistego przedstawienia życia i misji Jezusa.