Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ewangelia św Łukasza audiobook

Wierzysz w Boga? Szukasz drogi do prawdy, wolności i duchowej przemiany? Dobrze trafiłeś! Chcemy Ci pokazać nowy sposób na poznanie Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Ewangelii według św Łukasza.

Ewangelia św. Łukasza, jedna z 66-ciu ksiąg Pisma Świętego, jest bardzo ważnym elementem w budowaniu duchowego fundamentu wiary. Św. Łukasz jako ten, który był wiernym towarzyszem apostoła Pawła, opisuje życie i służbę Jezusa w wyjątkowy sposób, ukazując Go w nowym świetle.

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Ewangelii według świętego Łukasza – audiobook. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności. Czyta Elżbieta Kilar.

Ewangelia wg św. Łukasza audiobook - Nowy Testament do słuchania #bibliaaudio
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/893691982
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ewangelia w/g św. Mateusza – audiobook – UBG

Ewangelia w/g św Mateusza audiobook - mp3 do słuchania - UBG
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/834430939

Ewangelia Mateusza – audiobook „biegnący ze Światłem w ciemności”

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Ewangelii według świętego Mateusza – audiobook. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności. Czyta Elżbieta Kilar.

Ewangelia według świętego Mateusza – Jezus jako Lew z Plemienia Judy

Lew z Plemienia Judy – to główny obiekt zainteresowania Mateusza. Ciekawe jest to, że w rozdziałach 5-18 Mateusz skupia się na służbie Jezusa Chrystusa na północy kraju, umieszczając w tekście dziesięciokrotne poselstwo nazywane Kazaniem na Górze, następnie opisuje dziesięć cudów Jezusa, i Jego dziesięciokrotne odrzucenie. Dopiero w dalszych rozdziałach Ewangelii Mateusza opisana jest służba Jezusa na południu kraju – w Judei.

Trzy główne tematy jakie odnajdujemy w tej Ewangelii to Kazanie na Górze, siedem parabol (podobieństw) o Królestwie, oraz temat powtórnego przyjścia Jezusa. Mateusz wśród innych przypowieści o Królestwie umieszcza jedną z najbardziej znanych w całej Biblii – przypowieść o Siewcy. Jezus mówi, że to co jest siane w tej przypowieści to Boże Słowo. Gleba to serca ludzi, które to Słowo mogą przyjąć lub nie. Dlatego też nie wszystkie gleby wydają owoc w równym stopniu, i Jezus wyjaśnia uczniom, dlaczego tak jest.

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ewangelia w/g św. Marka – audiobook – UBG

Ewangelia w/g św Marka audiobook - mp3 do słuchania - UBG
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/791275711

Ewangelia Marka – audiobook „biegnący ze Światłem w ciemności”

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Ewangelii według świętego Marka – audiobook. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności. Czyta Elżbieta Kilar.

Ewangelia według świętego Marka – Jezus jako sługa

Ewangelia Marka, druga księga Nowego Testamentu, charakteryzuje się wyjątkowym stylem, tematyką i naciskiem na człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Marek opisuje Jezusa Chrystusa jako sługę. Marek pisał głównie o tym, co Jezus czynił. Styl Ewangelii przypomina trochę szybkie notatki podyktowane przez Piotra, a Piotr był człowiekiem akcji, działania.

Pamiętajmy, że Marek był sekretarzem Piotra, a jego Ewangelia została przetłumaczona z języka aramejskiego. Gdyby z Ewangelii Mateusza usunąć długie wypowiedzi i rozmowy, okazałoby się że Ewangelia Marka jest dłuższa od niej, ale skupiona jest na raportowaniu wydarzeń, jest zapisem pamięci naocznych świadków: imiona, czas, liczby, lokacje.

Najważniejsze cechy Ewangelii św. Marka:

1. Zwięzłość i tempo: Ewangelia Marka jest najkrótszą z czterech Ewangelii, napisaną szybkim i zwięzłym stylem. Marek często używa terminu “natychmiast”, sugerując poczucie pilności i natychmiastowości w życiu i służbie Jezusa.

2. Koncentracja na działaniach: Ewangelia Marka charakteryzuje się naciskiem na czyny. Jezus jest przedstawiany w działaniu, czyniący cuda, uzdrawiający chorych i wypędzający demony.

3. Nacisk na człowieczeństwo Jezusa: Marek przedstawia Jezusa jako w pełni ludzkiego, z emocjami i uczuciami. Przykład można zobaczyć w Ewangelii Marka 14:33-36, gdzie Jezus odczuwa głęboki smutek i udrękę w ogrodzie Getsemane przed ukrzyżowaniem.

4. Tajemnica mesjańska: odnosi się do kilku fragmentów, w których Jezus instruuje swoich uczniów, aby nie ujawniali jego prawdziwej tożsamości jako Mesjasza. Na przykład w Ewangelii Marka 8:29-30 Piotr rozpoznaje Jezusa jako Chrystusa, ale Jezus natychmiast prosi uczniów, aby nikomu o nim nie mówili.

5. Koszt uczniostwa: Ewangelia Marka podkreśla koszt uczniostwa i przedstawia cierpienie Jezusa jako integralną część Jego misji. Podkreśla to Ewangelia Marka 8:34: “Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”.

Podsumowując, Ewangelia Marka charakteryzuje się wyjątkowym połączeniem tempa, skupienia na akcji, nacisku na człowieczeństwo i cierpienie Jezusa, które przyczyniają się do jej wyrazistego przedstawienia życia i misji Jezusa.

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Drugi list św. Pawła do Tymoteusza – audiobook – UBG

Drugi list św. Pawła apostoła do Tymoteusza audiobook  - mp3 do słuchania - UBG

2 list do Tymoteusza – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Drugiego listu św. Pawła do Tymoteusza. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie;
Do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
Dziękuję Bogu, któremu jak moi przodkowie służę z czystym sumieniem, że nieustannie ciebie wspominam w swoich modlitwach, w nocy i we dnie;
Wspominając twoje łzy, pragnę cię zobaczyć, aby napełnić się radością;
Pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w tobie, a która najpierw mieszkała w twojej babce Lois i w twojej matce Eunice, jestem też pewien, że i w tobie mieszka.
Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.
Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu.

2 Tymoteusza 1:1-7
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza – audiobook – UBG

Pierwszy List św. Pawła apostoła do Tymoteusza audiobook  - mp3 do słuchania - UBG

1 list do Tymoteusza – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Pierwszego listu św. Pawła do Tymoteusza. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi;
Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością.
Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela;
Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;
Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie.

1 Tymoteusza 2:1-6
Kategorie
Blog - Uczniostwo

List św. Pawła do Kolosan – audiobook – Uwspółcześniona Biblia Gdańska

List św. Pawła apostoła do Kolosan audiobook  - mp3 do słuchania - UBG

List do Kolosan – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Listu św. Pawła do Kolosan. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Umocnieni wszelką mocą według Jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością;
Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości;
Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Swego umiłowanego Syna; W którym mamy odkupienie przez Jego Krew, przebaczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.
On też jest głową ciała – Kościoła; On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy;
Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia; I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża; przez Niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.

Kolosan 1:11-20 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

List św. Pawła do Filipian – audiobook – UBG

List św. Pawła apostoła do Filipian audiobook  - mp3 do słuchania - UBG

List do Filipian – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Listu św. Pawła do Filipian. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa;
I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę;
Żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci; Abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych.
Nie żebym to już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.

Filipan 3:8-12 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

List do Efezjan – audiobook – UBG

List św. Pawła apostoła do Efezjan audiobook  - mp3 do słuchania - UBG

List do Efezjan – audiobook “biegnący ze Światłem w ciemności”

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Listu św. Pawła do Efezjan – audiobook. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności. Czyta Elżbieta Kilar.


List do Efezjan
Efez

List do Efezjan – pierwszy z listów więziennych Pawła

List do Efezjan jest pierwszym z listów pisanych przez apostoła Pawła z więzienia. Przez biblistów uważany jest za najbardziej doniosły ze wszystkich listów. Przeczytajmy początek pierwszego rozdziału:

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ewangelia wg św. Jana – audiobook – Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ewangelia wg św. Jana audiobook  - mp3 do słuchania - UBG

Ewangelia wg św. Jana – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Ewangelii wg św. Jana. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła.

Ewangelia wg św. Jana 1:1-5 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Objawienie Św. Jana – audiobook – Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Apokalipsa audiobook  - Objawienie Św. Jana do słuchania - UBG
Obejrzyj/posłuchaj także na Vimeo: https://vimeo.com/700375538

Objawienie Św. Jana – Apokalipsa – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Objawienia Św. Jana. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce, a on to ukazał i posłał przez swojego anioła swemu słudze Janowi;
Który poświadczył słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa, i wszystko, co widział.
Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski.

Objawienie 1:1-3 (UBG)