Kategorie
Biblijne Inspiracje

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus!

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!

Galatów 5:1
Kategorie
Biblijne Inspiracje

Wiara jest pewnością…

Wiara jest pewnością, bo kiedy wierzymy, nie pokładamy ufności we własnej wierze; raczej opieramy się na pewności tego, co Bóg już uczynił.

Kiedy sługa męża Bożego wstał wcześnie rano i wyszedł, oto wojsko otoczyło miasto razem z końmi i rydwanami. Jego sługa powiedział do niego: Ach, mój panie! Cóż mamy czynić?
[Elizeusz] Odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi.
Wtedy modlił się Elizeusz: PANIE, otwórz, proszę, jego oczy, aby widział. PAN otworzył oczy tego sługi i ten zobaczył: oto góra była pełna koni i ognistych rydwanów wokół Elizeusza.

2 Królewska 6:15-17

Sługa Elizeusza w powyższym fragmencie patrzył na świat oczyma fizycznymi, i widział, że sytuacja wygląda naprawdę kiepsko. Elizeusz, widząc że „tych którzy są z Nim jest więcej niż tych którzy są z przeciwnikiem” zachowywał spokój opierając się na tej pewności.

Wiara jest pewnością…

Nasza wiara jest pewnością, a nie jedynie nadzieją na to, że coś się wydarzy. Jest pewnością tego, co już się dokonało.

Nasionka posadzone w ziemi pod wpływem wilgoci i ciśnienia gleby pękają, i wypuszczają kiełki. Te kiełki w pierwszym okresie są bardzo delikatne. Rolnik nie wykopuje nasionka przed czasem żeby sprawdzić czy rośnie, dlatego że w ten sposób mógłby uszkodzić delikatny kiełek. Jednocześnie ten niby delikatny kiełek posiada wystarczająco sił, aby przebić nieraz twardą glebę i wydostać się na zewnątrz. Często widzimy sytuacje, w których kiełkujące rośliny są w stanie rozsadzić kamienie, skały, płyty chodnikowe czy stare budowle. Niby delikatne… a jednak tak potężna moc i siła jest w nich umieszczona.

Kiedy ogłaszamy Boże zwycięstwo w konkretnej przestrzeni naszego życia, sadzimy tam nasionka Bożego Słowa. Lubię porównywać tę sytuację do ciąży. Do pewnego momentu niczego nie widać na zewnątrz. Jednak życie zostało poczęte. Dziecko już istnieje, i powolutku wzrasta. Tak samo nasionko – ono kiełkuje, choć, jest jeszcze pod ziemią, jeszcze niewidoczne, ale…
To co poczęte w rzeczywistości duchowej, z ziarna nieskazitelnego, dochodzi w odpowiednim momencie do „porodu”, czyli objawienia się w rzeczywistości fizycznej.

Czasem wydaje się, że aby uwierzyć, trzeba modlić się agresywnie, „pompować” swoje emocje, i przekonywać samego siebie, że się wierzy. Tymczasem to jest tak proste… Kobiecie przed porodem nie przychodzi do głowy, aby przekonywać samą siebie, że jest w ciąży. Ona to WIE. Rolnik nie musi spędzać całych dni na modlitwie i wyznawaniu treści podręcznika, żeby przekonać samego siebie, że ziarno które posiał wzejdzie. On to WIE.

Nieodwołalnie zmierza…

Ciąża nieodwołalnie zmierza do porodu. Kiełkujące ziarno nieodwołalnie zmierza ku powierzchni. Boże Słowo w naszym życiu, jeżeli tylko je przyjmujemy, nieodwołalnie zmierza do wykonania.

Spójrz na to jak na kiełkującą roślinę, jak na poczęte dziecko, lub lawinę, która nieodwołalnie nabiera sił, schodząc w dół zbocza, chociaż rozpoczęła się od poruszenia jednego kamienia, i odpocznij w tym. Spocznij w Jezusie. Spocznij w pewności tego, co Bóg już uczynił.

Kategorie
Biblijne Inspiracje

Czego oko nie widziało…

Bóg przygotował wspaniałe rzeczy!

Bóg przygotował wspaniałe rzeczy, aby przynieść je światu poprzez Ciebie. Teraz Bóg objawia te rzeczy, poprzez swojego Świętego Ducha, który objawia wierzącym tajemnice. Naszemu Ojcu w Niebie nigdy nie kończą się pomysły. Ty i ja jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, który Słowem stworzył światy, a teraz pragnie objawić nowe, innowacyjne pomysły, które będą błogosławieństwem dla ludzkości.

Posłuchaj nauczania: Stań się kanałem dla nowych pomysłów, czyli INNOWACJA!

Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga.

1 Koryntian 2:9-10

Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa.

1 Koryntian 2:16
Kategorie
Biblijne Inspiracje

Przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu…

Kiedy napełniasz się Bożym Słowem, twój umysł podlega przemianie, sposób myślenia zmienia się, podlegasz transformacji z tego miejsca w którym byłeś w to miejsce, w którym Bóg chce abyś był. Jesteś projektem Boga, On ma doskonały plan na Twoje życie.

Posłuchaj nauczania: Jak poddać się pod przemianę, czyli transformacja…

A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.

Rzymian 12:2
Kategorie
Biblijne Inspiracje

Duch Święty wstawia się za nami…

Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia się On za świętymi zgodnie z myślą Boga.

Rzymian 8:26-27
Kategorie
Biblijne Inspiracje

Świat poczęty z rzeczywistości Bożej Chwały

Na początku – Bóg…

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami.
I Bóg powiedział: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
Bóg widział, że światłość była dobra. I oddzielił Bóg światłość od ciemności.

Rodzaju 1:1-4

Słowa „Na początku Bóg stworzył…” świadczą o tym, że Bóg Stwórca istniał, zanim cokolwiek innego zaistniało. Bóg i Jego Chwała była obecna. Tam, gdzie jest Bóg, jest Jego Chwała i Obecność.
Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej, jest tym, który wykonuje Bożą pracę na ziemi. Widzimy to w pierwszych wersetach księgi Rodzaju – „Duch Boży unosił się nad wodami…”. Od początku Bóg się porusza. On nie jest w bezruchu, bezczynny. On się unosi, porusza. Zanim ten ruch jednak uwolnił moc stwórczą, Duch czekał na Boże Słowo, aby zostało wypowiedziane.

Słowo i Duch działają razem

Tę ilustrację można przenieść na Nowe Przymierze, porównując akt stworzenia z odkupieniem. Duch czekał, aż Słowo – Jezus, Boży Syn, stanie się jedno z Nim. Zostanie w pełni zanurzony, ochrzczony w Duchu Świętym – widzimy ten obraz podczas chrztu Jezusa w rzece Jordan. Przed tym wydarzeniem, nie widzimy zapisu żadnych cudów dokonywanych przez Jezusa. Widzimy w tym Boży wzór – Boże Słowo i Duch Święty działają razem, aby uwalniać moc stwórczą, Chwałę i cuda.

Kiedy Boża Chwała przychodzi, ciemność musi odejść

Pierwszą rzeczą, którą możemy zauważyć w cytowanym fragmencie jest to, że kiedy Boża Chwała przychodzi, ciemność musi odejść! Bez zwłoki, bez wahania. Nagle – oto stało się światło. Bóg pokazuje się w Swojej Chwale wypowiadając Słowo w pustkę i ciemność i nagle… rzeczywistość zaczyna się zmieniać. Jak było przy stworzeniu, tak samo jest dziś – kiedy rzeczywistość Chwały wchodzi w kontakt z czymkolwiek będącym pod wpływem, kontrolą ciemności, ciemność musi odejść.

Kiedy pycha umiera, Boża Obecność napełnia świątynię…

W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię.
Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po sześć skrzydeł: dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma przykrywał swoje nogi, a dwoma latał.
I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty, PAN Zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego Chwały.
I filary drzwi poruszyły się od głosu wołającego, a dom napełnił się dymem.
I powiedziałem: Biada mi! Już zginąłem; jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy widziały Króla, PANA Zastępów.
Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, mając w ręku rozżarzony węgiel, który wziął kleszczami z ołtarza;
I dotknął nim moich ust, i powiedział: Oto ten węgiel dotknął twoich warg; twoja nieprawość jest usunięta, a twój grzech zgładzony.

Izajasza 6:1-5

Jeżeli będziesz czytać historię króla Uzjasza zapisaną w Biblii (2 Kronik 26) – dowiesz się, że dobrze rozpoczął, jednak w pewnym momencie na skutek rosnącej potęgi militarnej popadł w pychę, i dopełnił żywota odizolowany z powodu trądu, który na niego spadł.

Ale kiedy się umocnił, uniosło się jego serce ku jego własnej zgubie. Zgrzeszył przeciw PANU, swemu Bogu, gdyż wszedł do świątyni PANA, aby palić kadzidło na ołtarzu kadzenia.
[…]
Wtedy Uzjasz rozgniewał się, mając w ręku kadzielnicę, by spalić kadzidło. A gdy pałał gniewem na kapłanów, pojawił się trąd na jego czole przed kapłanami w domu PANA, przy ołtarzu kadzenia.

2 Kronik 26:16,19

Kiedy pycha umiera, skupienie na sobie i swojej wielkości odchodzi, odradza się pokora i pragnienie Bożej obecności – Bóg przychodzi w Swojej Chwale aby napełnić świątynię Swoją Obecnością. W Nowym Testamencie to my jesteśmy świątynią Pana. Kiedy decydujesz się umrzeć dla siebie, swojego ego, swoich ambicji, i pragniesz doświadczać w swoim życiu Boga w większym wymiarze, licząc się z tym, że to On trzyma w dłoni ster twojego życia, Bóg nie zawodzi. Pozostaje na zawsze wierny swojej obietnicy, że nas „nie opuści ani nie porzuci”, i że „będzie z tobą zawsze”.

Zachęcam Cię do podjęcia decyzji – powiedz po prostu:

Ojcze, wyrzekam się pychy, swojego ego, potrzeby kontrolowania wszystkiego wokół. Pragnę żyć świętym życiem i doświadczać Twojej Chwały w większym wymiarze każdego dnia. Prowadź mnie Twoim Świętym Duchem. Oddaję Tobie całego siebie: swojego ducha, duszę i ciało. Całe moje życie. Ojcze, niech Twoja Chwała manifestuje się w moim życiu i przez nie.

Kategorie
Biblijne Inspiracje

I napełniła się świątynia dymem od Chwały Boga i Jego Mocy

Ciężar Bożej Chwały

Greckie słowo użyte w Nowym Testamencie na opisanie Chwały Boga to „doxa” (gr. δόξα). W Starym Testamencie i pismach hebrajskich użyte jest słowo „kavod” (hebr. כָּבוֹד‎), którego główne znaczenie zawiera w sobie „waga, ciężar, znaczenie”. Dlatego często mówi się o „ciężarze Bożej Chwały”.

Odczuwalna Boża Obecność

Jeżeli sądzisz, że kiedy Boża obecność napełnia pomieszczenie w którym się znajdujesz, to zawsze jest to lekkie i miłe doświadczenie, powodujące gęsią skórkę na rękach, i poza tym ledwo wyczuwalne zmysłami, to zobacz, w jaki sposób Boże Słowo opisuje spotkania z Bożą Obecnością:

Opisy spotkań z Bożą Obecnością

Gdy słońce zachodziło, głęboki sen ogarnął Abrama i oto groza wielkiej ciemności zapadła na niego.

Rodzaju 15:12

I powiedziałem: Biada mi! Już zginąłem; jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy widziały Króla, PANA zastępów.

Izajasza 6:5

Jak widok tęczy, która pojawia się w chmurze w dzień deszczowy, tak wyglądał blask wokoło. To było widzenie podobieństwa chwały PANA. A gdy ją zobaczyłem, upadłem na twarz i usłyszałem głos mówiącego.

Ezechiela 1:28

Wstałem więc i wyszedłem na równinę, a oto chwała PANA stała tam, taka jak chwała, którą widziałem nad rzeką Kebar, i upadłem na twarz.

Ezechiela 3:23

A to widzenie, które miałem, było podobne do tego widzenia, które miałem, gdy przybyłem, aby zniszczyć miasto; widzenie, podobne do tego widzenia, które miałem nad rzeką Kebar. I upadłem na twarz.
Gdy chwała PANA weszła do domu przez bramę wschodnią; Wtedy uniósł mnie duch i wprowadził na dziedziniec wewnętrzny, a oto dom był pełen chwały PANA.

Ezechiela 43:3-5

Następnie zaprowadził mnie przez bramę północną do przedniej strony domu. I spojrzałem, a oto chwała PANA napełniła dom PANA. I upadłem na twarz.

Ezechiela 44:4

I przyszedł do mnie, gdzie stałem. A gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz. I powiedział do mnie: Zrozum, synu człowieczy, bo to widzenie spełni się w czasie ostatecznym.

Daniela 8:17

Tylko ja sam, Daniel, miałem to widzenie. Mężczyźni, którzy byli ze mną, nie mieli tego widzenia; ale wielki strach padł na nich i pouciekali, aby się ukryć.

Daniela 10:7

A ja sam zostałem i miałem to wielkie widzenie, ale nie pozostało we mnie siły. Moja uroda zmieniła się i zepsuła, i nie miałem żadnej siły.
Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów, a gdy usłyszałem dźwięk jego słów, upadłem na twarz w głęboki sen, twarzą ku ziemi.
I oto dotknęła mnie ręka, i podniosła mnie na moje kolana i na dłonie moich rąk.

Daniela 10:8-10

Kiedy on jeszcze mówił, oto jasny obłok zacienił ich, a z obłoku rozległ się głos: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie.
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się bali.

Mateusza 17:5-6

A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Anioł Pana bowiem, zstąpiwszy z nieba, podszedł, odwalił kamień od wejścia i usiadł na nim.
Jego oblicze było jak błyskawica, a jego szaty białe jak śnieg.
A strażnicy drżeli ze strachu i stali się jak umarli.

Mateusza 28:2-4

Ja jestem Bogiem twoich ojców, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. A Mojżesz zadrżał i nie śmiał się przypatrywać.

Dzieje Apostolskie 7:32

A gdy jadąc, zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba. Upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz?

Dzieje Apostolskie 9:3-4

Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. I natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi i wszystkim rozwiązały się więzy. A gdy strażnik więzienia obudził się i zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie pouciekali.
Lecz Paweł zawołał donośnym głosem: Nie rób sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy.
Wtedy zażądał światła i wskoczył do środka, a drżąc, padł do nóg Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?

Dzieje Apostolskie 16:26-30

A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: Jestem przerażony i drżę;

Hebrajczyków 12:21

W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońcegdy świeci w pełni swej mocy. Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni;

Objawienia 1:16-17

Kategorie
Biblijne Inspiracje

Wy jesteście światłością świata.

Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.
Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie.

Ewangelia Mateusza 5:14-16

Słowo Boże mówi, że kiedy przyjąłeś zbawienie, przyjąłeś Bożą naturę poprzez Ducha Świętego który zamieszkał w Tobie. Bóg usynowił Cię. Teraz Boże światło jest w Tobie, i ty stajesz się światłością (światłem) dla tego świata. Zauważ, że Bóg podkreśla, że nie uczynił Cię światłem bez powodu – masz cel!
Ten cel, to świecić przed ludźmi – będąc świadkiem zbawienia poprzez to co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu – aby ludzie widzieli Twoje uczynki i chwalili Twojego Ojca który jest w niebie.

Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca świateł, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności.

List Jakuba 1:17

Czy to nie wspaniałe, że możemy być na tym świecie światłami, których ojcem jest Wszechmogący, Wszechwiedzący i Wszechobecny Bóg! To On, JAHWE, JESTEM KTÓRY JESTEM, uczynił nas światłami, postawił jak miasto na wzgórzu, które nie może się ukryć, więcej: On chce aby inni widzieli to światło, aby to światło rozświetlało mroki upadającego świata!

Bądź jak latarnia morska, której światło prowadzi zagubionych wędrowców, szukających drogi w ciemności, prosto w szeroko rozpostarte ramiona Jezusa!

Hallelujah!

Kategorie
Biblijne Inspiracje

Wy dajcie im jeść…

Gdy Jezus wyszedł z łodzi, zobaczył wielki tłum, ulitował się nad nimi i uzdrawiał ich chorych.
A gdy nastał wieczór, podeszli do niego jego uczniowie i powiedzieli: Miejsce to jest puste, a pora już późna. Odpraw tych ludzi, aby poszli do wiosek i kupili sobie żywności.
Lecz Jezus im odpowiedział: Nie muszą odchodzić, wy dajcie im jeść.
A oni mu powiedzieli: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb.
On powiedział: Przynieście mi je tutaj.
Wtedy nakazał ludziom usiąść na trawie, wziął te pięć chlebów i dwie ryby, a spojrzawszy w niebo, pobłogosławił i łamiąc chleby, dawał uczniom, a uczniowie ludziom. I jedli wszyscy do syta. I zebrali z pozostałych kawałków dwanaście pełnych koszy.

Mateusza 14:14-20

Może wydaje Ci się, że masz niewiele. I że to niewiele nie wystarczy aby zaspokoić potrzeby innych, a może nawet Twoje. Kiedy to niewiele, które masz, wkładasz w ręce Jezusa, On przemienia to w więcej niż trzeba.

Więcej niż trzeba to Jego imię – El Shaddai. Imiona Boga określają Jego charakter, jego naturę. On zawsze jest więcej niż trzeba. Zawsze jest Bogiem zaopatrzenia.

Jezus pyta Ciebie tak samo, jak zapytał Mojżesza:

Pan zapytał go: „Co masz w swojej ręce”?

Wyjścia 4:2a

Bądź mężny i nie lękaj się. To co masz w dłoni wystarczy, jeżeli włożysz to w dłoń Wszechmocnego Boga! On jest przy Tobie cały czas, nawet w chwilach próby i trudności, Bóg zastawia dla Ciebie stół w obecności Twoich wrogów. Z tego stołu wystarczy nie tylko dla Ciebie, ale także dla innych. Królestwo jest miejscem miłości obfitości, pełni i pokoju! Oto przybliżyło się Królestwo Boże, jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Jest już wśród nas!

Czyż to nie jest wspaniała wiadomość? Hallelujah!

Kategorie
Biblijne Inspiracje

Na początku było Słowo…

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła.

Ewangelia Jana 1:1-5

Wszystko przez Jezusa Chrystusa

Bóg stworzył wszystko przez Jezusa Chrystusa, i przez Chrystusa zapewnił odkupienie ludzkości. Światłość Jezusa świeci w ciemności, a ciemność jej nie może ogarnąć, ani przemóc. Biblia mówi, że Jezus idąc na Krzyż Golgoty powlókł szatana i moce ciemności w triumfalnym pochodzie, upokarzając je i odzierając z wszelkiej władzy i panowania.

Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władze, publicznie je obnażył i powlókł w tryumfalnym pochodzie.

List do Kolosan 2:15 (SNP)

Ostateczne zwycięstwo

Szatan został pokonany i upokorzony raz na zawsze! Światło rozbłysło w ciemności, przepędzając wszelką ciemność! To jest ostateczne zwycięstwo!

Jezus zwyciężył, to dokonało się, szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. Jezus jest Panem, o Alleluja, po wieczne czasy Królem królów jest!


Jesteśmy więcej niż zwycięzcami, bo Jezus już zwyciężył, w ciemności raz na zawsze rozbłysło Jego światło, a my korzystamy z Jego zwycięstwa!

Hallelujah!