Kategorie
Blog - Uczniostwo

Obecność Boża | Pastor Godwill Ogbolu & Gregory Dickow

Obecność Boża | Pastor Godwill Ogbolu & Gregory Dickow
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/668990779

Duch Pana przynosi wolność

Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność.

2 Koryntian 3:17

Kiedy wchodzisz w Obecność Bożą, doświadczasz wolności, Jego Miłości, Jego Miłosierdzia i Jego dobroci. W Jezusie Chrystusie nie ma sądu i nie ma w Nim potępienia:

Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha.
Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci.

Rzymian 8:1-2

Bóg nie potępia Cię, On Cię nie osądza, nie wytyka palcem Twojego grzechu – Bóg kocha Cię i pragnie mieć relację z Tobą, dlatego dał Swojego Jednorodzonego Syna aby uwolnić Cię od grzechu!