Kategorie
Blog - Uczniostwo

Chrzest Wodny – Lekcje Życia – 5 | Pastor Godwill Ogbolu

Chrzest wodny

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/ETrVxaIH64M
Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

5 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy piątą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, czym jest chrzest w wodzie, dlaczego chrztowi praktykowanemu przez pierwszy Kościół towarzyszyła Boża Moc, oraz co to oznacza dla Ciebie.

Jeżeli wahasz się, czy przyjąć chrzest wodny – zachęcam Cię, abyś przyjął chrzest, który jest nie tylko symbolem, ale powoduje realne zmiany w rzeczywistości duchowej, zapewniając oczyszczenie sumienia, oraz będąc świadectwem dla Boga, ludzi, oraz przeciwnika, że zamierzasz podążać za Jezusem Chrystusem do końca życia, jesteś Nowym Stworzeniem, całkowicie odłączonym od starego życia i systemu tego świata.
Hallelujah!

Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.

Mateusza 28:18-20 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Studiowanie Bożego Słowa – Lekcje Życia – 4 | Pastor Godwill Ogbolu

Studiowanie Bożego Słowa

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/VyvpxNLsM5I
Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa

4 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy czwartą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, jak ważne jest regularne studiowanie Bożego Słowa, napełnianie się Nim, i pozwalanie na to, aby przez to Słowo Duch Święty odnawiał nasz umysł.

Boże Słowo przemienia Twoje życie!

Bóg obiecuje, że ten, który ma upodobanie w Bożym Słowie, i rozmyśla, medytuje nad nim stale (we dnie i w nocy), będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liście nie więdną, i wydaje owoc we właściwym czasie. Kiedy pozwalasz, aby Boże Słowo stało się żywe w Twoim życiu, Ono przemieni każdy obszar życia w którym pozwolisz mu działać. Chwała Bogu!

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców;
Lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy.
Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie; jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się.

Psalm 1:1-3 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Chrzest w Duchu Świętym – Lekcje Życia – 3 | Pastor Godwill Ogbolu

Chrzest w Duchu Świętym

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/MeM8hvgPgY0
Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa

3 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy trzecią z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, jak ważne jest aby przyjąć Chrzest w Duchu Świętym, oraz że – chociaż Apostołowie czekali na wylanie Ducha Świętego 10 dni po Wniebowstąpieniu Jezusa – to my nie musimy już czekać, bo Duch Święty jest z nami zawsze!
Czyż to nie wspaniała wiadomość?

Pięćdziesiątnica – wylanie Ducha Świętego

A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu.
Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli.
Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężczyźni pobożni, ze wszystkich narodów pod niebem.
A kiedy powstał ten szum, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumieli się, bo każdy z nich słyszał ich mówiących w jego własnym języku.
I pytali się nawzajem zdziwieni i pełni zdumienia: Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami?
Jak to jest, że każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?
Partowie, Medowie, Elamici i ci, którzy mieszkają w Mezopotamii, Judei, Kapadocji, w Poncie i Azji;
We Frygii, w Pamfilii, Egipcie i w częściach Libii, które leżą obok Cyreny, a także przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici;
Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
I zdumiewali się wszyscy, i dziwili, mówiąc jeden do drugiego: Co to ma znaczyć?
Lecz inni naśmiewali się i mówili: Upili się młodym winem.
Wtedy stanął Piotr z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie z Judei i wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów.
Oni bowiem nie są pijani, jak sądzicie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia.
Ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela:
I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny.
Nawet na moje sługi i służebnice wyleję w tych dniach z mego Ducha i będą prorokować.
I ukażę cuda na niebie w górze i znaki na ziemi na dole, krew, ogień i kłęby dymu.
Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie ten dzień Pański, wielki i okazały.
I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.

Dzieje Apostolskie 2:1-21
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Uświęcaj się! – Lekcje Życia – 2 | Pastor Godwill Ogbolu

Uświęcaj się!

2 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/-Lh_8cbuxzg
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa

Uświęcenie – dzieło Bożej Łaski

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy drugą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, że uświęcenie ma dwa znaczenia: jest dziełem Bożej Łaski, które ma miejsce w jednej chwili – w momencie w którym czynisz Jezusa Chrystusa Panem swojego życia, i jednocześnie jest procesem przemiany, który będzie trwał, dopóki żyjesz w ciele na tej ziemi.

Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.

List do Rzymian 12:1-2

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Uczynić Jezusa Panem – Lekcje Życia – 1 | Pastor Godwill Ogbolu

Uczynić Jezusa Panem

1 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/iTDZ9geyNus
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa

Razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu rozpoczynamy cykl „Lekcje życia”!

Dziś prezentujemy pierwszą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, jak ważne jest aby Jezus Chrystus, który zapłacił za moje i Twoje grzechy swoją Drogocenną Krwią przelaną na Krzyżu, był nie tylko naszym Zbawicielem, ale przede wszystkim Panem. Kiedy Pan mówi, sługa słucha.

Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną.

Ewangelia Jana 10:27

Jezus jest Panem!

Kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, ważne jest abyś zrozumiał co to znaczy, że Jezus jest Panem.
Jezus powinien być Panem nad każdą dziedziną Twojego życia: nad Twoją pracą, rodziną, wizją za którą podążasz, nad Twoimi relacjami międzyludzkimi. Kiedy Jezus jest Panem, nie możesz już robić wszystkiego, co tylko przyjdzie Ci do głowy. Zanim zrobisz cokolwiek, powinieneś skonsultować się z Nim i dowiedzieć się, jaki jest Jego plan na Twoje życie, i czy to co chcesz zrobić przybliża Cię do mety w wyścigu w którym biegniesz.